Category: DEFAULT

Bakit binigay ng diyos ang karunungan

09.03.2023 | AnDruXan | 1 Comments

Bakit binigay ng diyos ang karunungan

Pinagtitibay ng paniniwala sa Diyos ang mga dati ng umiiral na mga ebidensya At sinabi ng Dios kay Salomon, Sapagka't ito ang sumaiyong puso, at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan o ng buhay man ng nangapopoot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay; kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan, na aking pinaggawan sa iyo na hari: Karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo; at bibigyan kita ng kayamanan, at pag-aari, at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, oHangang-hanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa kasaganaan ng Israel, anupat pinapurihan ng reyna si Jehova dahil sa paghirang sa gayong matalinong hari. Sa katunayan, dahil sa pagpapala ni Jehova, ang panahon ng pamamahala ni Solomon ang pinakamasagana at pinakamapayapang yugto sa kasaysayan ng sinaunang Israel Hindi inaalis ng paniniwala sa Diyos ng Bibliya ang paggamit ng karunungan at katwiran; sa halip, binubuksan ng Diyos ang ating mga mata kung hanapin natin ang Diyos (Awit), bibigyan tayo ng pangunawa (Efeso), at pagkakalooban tayo ng karunungan (Kawikaan 8). Pinagtitibay ng paniniwala sa Diyos ang mga dati ng umiiral na mga ebidensya At sinabi ng Dios kay Salomon, Sapagka't ito ang sumaiyong puso, at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan o ng buhay man ng nangapopoot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay; kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan, na aking pinaggawan sa iyo na hari: Karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo; at bibigyan kita ng kayamanan, at pag-aari, at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, o Hindi inaalis ng paniniwala sa Diyos ng Bibliya ang paggamit ng karunungan at katwiran; sa halip, binubuksan ng Diyos ang ating mga mata kung hanapin natin ang Diyos (Awit), bibigyan tayo ng pangunawa (Efeso), at pagkakalooban tayo ng karunungan (Kawikaan 8).

  • Hindi iniisip ng mga Israelita ang kahihinatnan Hindi man ganiyan ang kakayahan natin, makatutulong kung iisipin natin ang puwedeng ibunga ng mga gagawin natin. Karunungan ang isang pangunahing katangian ni Jehova. Ang kakayahan nating maunawaan ang isang sitwasyon na hindi pa natin nararanasan ay makatutulong sa atin na matularan ang karunungan ni Jehova at makita ang magiging resulta ng gagawin natin. Karunungan ang isang pangunahing katangian ni Jehova. Kung gugustuhin niya, makikita niya ang lahat ng magiging resulta ng isang pagkilos. Kung gugustuhin niya, makikita niya ang lahat ng magiging resulta ng isang pagkilos. Hindi iniisip ng mga Israelita ang kahihinatnanAng kakayahan nating maunawaan ang isang sitwasyon na hindi pa natin nararanasan ay makatutulong sa atin na matularan ang karunungan ni Jehova at makita ang magiging resulta ng gagawin natin. Hindi man ganiyan ang kakayahan natin, makatutulong kung iisipin natin ang puwedeng ibunga ng mga gagawin natin.
  • Huwag gumawa ng kalokohan Kaya, huwag dapat sanang sayangin ng mga anak na nag-aaral ang pagkakataon. Na habang pinag-aaral, samantalahin ito. Mag-aral ng mabuti. · Ito ang dahilan kung bakit iginagapang ng mga magulang ang kanilang mga anak— maitaguyod lamang ang pag-aaral ng mga ito. Sapagkat, ang karunungan o edukasyon ang siyang kayamanang hindi makukuha ninuman sa isang tao. Mag-aral ng mabuti. Na habang pinag-aaral, samantalahin ito. Kaya, huwag dapat sanang sayangin ng mga anak na nag-aaral ang pagkakataon. Sapagkat, ang karunungan o edukasyon ang siyang kayamanang hindi makukuha ninuman sa isang tao. Huwag gumawa ng kalokohanIto ang dahilan kung bakit iginagapang ng mga magulang ang kanilang mga anak— maitaguyod lamang ang pag-aaral ng mga ito.
  • Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaralSapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral

Tandaan: hindi lahat ng karunungan ay nilikhang pantay-pantay. Ayon saHari, ang dalawang babae ay mgaIpinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamangSapagkat Karayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng Magandang Balita na aming Ang mas mahalaga, ang karunungang naghahatid ng tagumpay sa mundo ay dapat maging handang magpailalim sa karunungan ng Diyos at huwag isipin na makahihigit ito. (1 Timoteo) At ang pinakamahalaga sa lahat, ang paglilinang ng karunungan mula sa itaas ay lalong naglálapít sa atin sa bukal ng lahat ng karunungan, ang Diyos na Jehova. Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamangSapagkat Karayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Tandaan: hindi lahat ng karunungan ay nilikhang pantay-pantay. Dito nagmula ang sekta na ginamit ng mga mananampalataya upang mabuo ang mga kanilang grupo sa paniniwala sa Panginoon Ibinibigay ng Salita ng Diyos ang matalinong payong ito: “Ang kaunawaan ng tao ay tunay na nagpapabagal ng kaniyang galit, at kagandahan sa ganang kaniya na palampasin ang pagsalansang.” (Kawikaan) Ang kaunawaan ay ang kakayahang makita ang nasa ilalim at matanaw ang nasa likod ng mga bagay na madaling makita Sabi ng Mang-aawit, “Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan” (Awit) ECCLESIASTICAL – ito ang karunungan ng Diyos na kung tawagin ay HAYAG dahil ito ay nakasulat sa mga aklat lalung-lalo na sa Bibliya. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng Magandang Balita na aming Ang mas mahalaga, ang karunungang naghahatid ng tagumpay sa mundo ay dapat maging handang magpailalim sa karunungan ng Diyos at huwag isipin na makahihigit ito. Sabi ng Mang-aawit, “Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan” (Awit) Pinangyayari nito na “makapanghawakan [tayong] mahigpit sa tunay na buhay” —buhay sa bagong sanlibutan ng Diyos.

Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar at panahon; ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng bagay ay Diyos (Awit Idinagdag pa nito na ang “mga umaasa kay Jehova ay magpapanibagong-lakas.”. (2 Corinto) Tiyak na mapapalapít ka sa Diyos na maibiging ginagamit ang kaniyang kapangyarihan para sa ECCLESIASTICAL – ito ang karunungan ng Diyos na kung tawagin ay HAYAG dahil ito ay nakasulat sa mga aklat lalung-lalo na sa Bibliya. Dito nagmula ang sekta na ginamit ng mga mananampalataya upang mabuo ang mga kanilang grupo sa paniniwala sa Panginoon (Isaias,) Nagbibigay rin ang Diyos ng “lakas na higit sa karaniwan” para maharap at matiis natin ang mga problema at pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kaya Niyang gawin ang lahat na nakalulugod sa Kanya, subalit ang lahat ng Kanyang mga ginagawa ay palaging naaayon sa Kanyang mga katangian (Pahayag ; Jeremias,).1 thoughts on “Bakit binigay ng diyos ang karunungan”

  1. Sa katunayan, dahil sa pagpapala ni Jehova, ang panahon ng pamamahala ni Solomon ang pinakamasagana at pinakamapayapang yugto sa kasaysayan ng sinaunang Israel Hangang-hanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa kasaganaan ng Israel, anupat pinapurihan ng reyna si Jehova dahil sa paghirang sa gayong matalinong hari.

Leave a Reply

Your email address will not be published.