Category: DEFAULT

Araw ng sabath nag pagaling si hesus

09.03.2023 | IseMen | 1 Comments

Araw ng sabath nag pagaling si hesus

Sinabi niya sa kaniyang mga alagad: ‘Tingnan n’yo kung paano tutulungan ng kapangyarihan ng Diyos ang lalaking ito.’ Dumura si Jesus sa lupa para gumawa ng putik at ipinahid ito sa mga mata ng lalaki · Ang dahilan kung bakit nagpapagaling si Jesus sa Sabbath o Araw ng Pamamahinga ay sapagkat ang Ama ay gumagawa sa Sabbath. Nagtungo si Hesus sa lupa upang magkaroon tayo ng kapahingahan sa harapan ng Diyos at ng kaligtasan na Kanyang ipinagkakaloob sa sinumang sa Kanya'y sumasampalatayaIsang araw ng Sabbath, nakita ni Jesus ang isang lalaking bulag na namamalimos. Dahil sa ginawa ni Hesus, hindi na natin kailangan pang gumawa ayon sa kautusan upang mapawalang sala tayo sa harapan ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Hesus, hindi na natin kailangan pang gumawa ayon sa kautusan upang mapawalang sala tayo sa harapan ng Diyos. Mahalaga ito sa pagunawa sa pagtatatag ng Sabbath o araw ng pamamahinga at ang papel ni Hesu Kristo bilang Sabbath ng ating kapahingahan. Nagtungo si Hesus sa lupa upang magkaroon tayo ng kapahingahan sa harapan ng Diyos at ng kaligtasan na Kanyang ipinagkakaloob sa sinumang sa Kanya'y sumasampalataya Bagamat ang mga tao ay di-dapat magtrabaho o gumawa sa Ang gawain ng pagtubos ay naganap na (Juan). Ginamit ng Diyos ang BAKIT NILA LALONG SINIKAP NA PATAYIN SI JESUS? Bagamat ang mga tao ay di-dapat magtrabaho o gumawa sa Ang gawain ng pagtubos ay naganap na (Juan). SAPAGKAT SINIRA NI JESUS ANG SABBATH!:) NAGPAGALING AT KUMIKILOS SI JESUS SA ARAW NG SABBATH NG MGA JUDIO Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitilAng dahilan kung bakit nagpapagaling si Jesus sa Sabbath o Araw ng Pamamahinga ay sapagkat ang Ama ay gumagawa sa Sabbath.

02‏/04‏/' Lalong pinagsikapan ng mga Judio na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga ay sinasabi pa niyang ang Utos pa ba ito para sa mga Kristiyano kailan ang araw ng sabbath,Wala po, dahil una wala naman pong sinabi si Jesus na “LAHAT NG Kaya po ang katumbas sa kanila ng LINGGO natin ay UNANG ARAW, ang LUNESSABADO ang mga UNANG KRISTIYANO matapos MABUHAY MULI si HESUSAng salitang “Hades” ay tumutukoy sa lugar ng mga namatay, isang pansamantalang lugar kung saan hinihintay ng katawan ang kanilang muling pagkabuhay Di nagtagal matapos mabinyagan si Jesus, nag-ayuno Siya nangaraw atgabi upang makapiling ang Diyos. Nagbabala si Hesus laban sa legalismo ng kanyang ulitin ang sinabi ni Propeta Isaias: “Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi; Datapuwa't ang Tinukso ng Diyablo si JesusSi Jesus na puspos ng Banal na Espiritu ay bumalik mula sa Jordan. Doon ay nagkakatipon ang mga guro ng kautusan at ang mga matanda Hindi rin sinasabi saanman sa Bibliya na bumisita si Hesus sa impiyerno. Sa mga araw na iyon ay wala siyang kinaing anuman. Bago ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo, ang araw ng Sabbath ay paggunita sa araw ng pamamahinga ng Diyos nang matapos Niya ang Paglikha Kung malinis ang ating puso sa harapan ng Panginoon, malaya tayong sumamba sa araw ng Sabado (Araw ng Sabbath) o araw ng Linggo (Araw ng Panginoon). Si Jesus sa Harap ng mga SanhedrinDinala si Jesus ng mga dumakip sa kaniya kay Caifas, ang pinakapunong-saserdote. Matatag na nilabanan ni Jesus ang lahat ng tukso ni Satanas at pagkatapos ay pinalayas ito Pinatnubayan siya ng Espiritu sa ilangDoon ay tinukso siya ng diyablo sa loob ng apatnapung araw. Matapos iyon, dumating si Satanas para tuksuhin Siya. Sinasabi sa Gawa na pumunta si Hesus sa “Hades,” subalit ang “Hades” ay hindi impiyerno. Ang Kahulugan ng Araw ng Sabbath. Nalulugod ang Diyos sa parehong araw. Ano ang araw ng Sabbath “Alalahanin mo ang araw ng sabbath, upang ipangilin” (Exodo ; tingnan din sa D at T). Ang salitang Sabbath ay mula sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay pahinga. Bago ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo, ang araw ng Sabbath ay paggunita sa araw ng pamamahinga ng Diyos nang matapos Niya ang Paglikha Araw-araw akong nakaupong kasama ninyo sa templo at hindi ninyo ako dinakipNgunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga magkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas. Ano ang araw ng Sabbath “Alalahanin mo ang araw ng sabbath, upang ipangilin” (Exodo ; tingnan din sa D at T). Ang salitang Sabbath ay mula sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay pahinga. Pagkatapos ng mga ito, nagutom siyaSinabi ng diyablo sa kaniya: Yamang ikaw ang anak ngAng Kahulugan ng Araw ng Sabbath.

Ang araw ng pagpapako kay Hesus ay kadalasang pinaniniwalaang biyernes ngunit ang ilang mga iskolar ay nagmungkahi ng araw na huwebes o miyerkules Kung mahal natin ang Diyos, pagtitiwalaan at susundin natin Siya, tulad ng ginawa ni Jesus. Ang Anak ng tao ay Panginoon ng sabbath, Lu. – Si Jesus ay nagturo sa isang sinagoga at nagpagaling sa araw ng sabbath, Lu. – Pinabanal ng mga Nephita ang araw ng sabbath, JarSundin ang araw ng sabbath upang pabanalin ito, MosIalay ang inyong sakramento sa aking banal na araw, D at T –13 Hindi matiyak kung buong tinutukoy sa Juan angona babae sa krus. Pinagaling Niya ang kanilang mga sakitAng Pasko ng Pagkabuhayo Linggo ng Pagkabuhay(Ingles: Easter Sunday), ayon sa Kristiyanismo, ay ang araw ng pagbangon ni Hesusmula sa kaniyang kamatayan. Kung mahal natin ang iba, tutulungan natin silang matugunan ang kanilang pisikal at espirituwal na mga pangangailangan. Iniukol ni Jesus ang Kanyang buhay sa paglilingkod sa iba. Tinatayang si Hesus ay namatay mulaCE hanggangCE. Teolohiya[baguhin Walang kasunduan sa mga iskolar kung anong petsa o araw ipinako si Hesus.

Doon Si Jesus sa Harap ng mga SanhedrinDinala si Jesus ng mga dumakip sa kaniya kay Caifas, ang pinakapunong-saserdote. · Si Jesus ay nagpagaling sa Araw ng Pamamahinga. Tingnan natin ni Jesus habang kanyang pinagagaling ang isang tao sa tubig ng Betesda sa Jerusalem (Jn.) Araw-araw akong nakaupong kasama ninyo sa templo at hindi ninyo ako dinakipNgunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga magkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas.1 thoughts on “Araw ng sabath nag pagaling si hesus”

  1. Sinabi niya sa kaniyang mga alagad: ‘Tingnan n’yo kung paano tutulungan ng kapangyarihan ng Diyos ang lalaking ito.’ Dumura si Jesus sa lupa para gumawa ng putik at ipinahid ito sa mga mata ng lalakiBakit pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag, at bakit naging isyu na pinagaling niya ito sa araw ng Sabbath Bakit galít kay Jesus ang mga Pariseo? Isang araw ng Sabbath, nakita ni Jesus ang isang lalaking bulag na namamalimos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.