Category: DEFAULT

Tatawagin kayo sa pangalan ni jesus

08.03.2023 | Devileris | 3 Comments

Tatawagin kayo sa pangalan ni jesus

Hindi Siya tinatawag ng mga tao ngayon gamit ng dakilang pangalan na iyan ngayon. Tinatawag siya ng iyong propesor sa kolehiyo na naligaw na landas na hangal Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay nangangahulugan ng pananalangin sa Kanyang awtoridad (Lukas) at pagdulog sa Diyos Ama na gumawa ayon sa ating panalangin dahil lumalapit tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ng Kanyang Anak na si Jesus. Nang maisip niya ito, siya ay tumangis. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa karakter ni Jesus at sa Kanyang kaloobanNaala-ala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kaniya: Bago tumilaok nang dalawang ulit ang tandang, ikakaila mo ako nang tatlong ulit. Ang alagad na iyon ay kilala ng pinakapunong-saserdote. Si Jesus sa Harap ni PilatoKapagdaka, sa kinaumagahan, ang mga pinunong-saserdote ay bumuo ng sanggunian kasama ang mga matanda at mga guro ng kautusan at ang buong Sanhedrin. Siya ay pumasok na kasama ni Jesus sa bulwagan ng pinakapunong-saserdoteSi Pedro ay nakatayo sa labas ng pintuan. (“Si Hesus Ay Mahahari.” Isinalin mula sa “Jesus Shall Reign” ni Dr. Isaac Watts,). Kanilang tinalian si Jesus at ibinigay nila siya kay Pilato Bilang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, “ang unang [ipinangako] natin [ay] handa tayong taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Cristosa [pamamagitan ng] ordenansa ng binyag.”Sa pamamagitan ng tipang ito, ipinangako natin na lagi Siyang aalalahanin, susundin ang Kanyang mga utos, at paglilingkuran ang iba Ipinagkaila ni Pedro si Jesus sa Unang PagkakataonSi Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Ang alagad na kilala ng pinakapunong-saserdote ay lumabas III. Pangatlo, ang Kanyang pangalan ay tatawaging ang makapangyarihang Diyos.

Tinipon niyang muli ang labindalawang alagad at sinimulang sabihin sa kanila ang patungkol sa mga bagay na mangyayari na sa kaniya Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; Juan Nguni't ang mga ito ay nangasulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang Pumasok si Jesus sa Jerusalem na Gaya ng HariNang papalapit na sila sa Jerusalem, sa Betfage at Betania, patungong bundok ng Olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kaniyang mga Tinatawag siya ng iyong propesor sa kolehiyo na naligaw na landas na hangal Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay nangangahulugan ng pananalangin sa Kanyang awtoridad (Lukas) at pagdulog sa Diyos Ama na gumawa ayon sa ating panalangin dahil lumalapit tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ng Kanyang Anak na si Jesus. At sa kanilang pagsunod kay Jesus, sila ay natakot. (“Si Hesus Ay Mahahari.” Isinalin mula sa “Jesus Shall Reign” ni Dr. Isaac Watts,). III. Pangatlo, ang Kanyang pangalan ay tatawaging ang makapangyarihang Diyos. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa karakter ni Jesus at sa Kanyang kalooban Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu SantoSapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos.”Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu SantoSapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos.” Binanggit Muli ni Jesus ang Kaniyang KamatayanNang sila ay nasa daan paahon sa Jerusalem, nagtaka sila na si Jesus ay nasa unahan na nila. Hindi Siya tinatawag ng mga tao ngayon gamit ng dakilang pangalan na iyan ngayon.

At sa kanilang pagsunod kay Jesus, sila ay natakot. (Gal.,) Ikalawa, sinanay ni Jehova si Jesus na maging Mataas na Saserdote. Binanggit Muli ni Jesus ang Kaniyang KamatayanNang sila ay nasa daan paahon sa Jerusalem, nagtaka sila na si Jesus ay nasa unahan na nila. At ikatlo, pinatunayan ng kamatayan ni Jesus na makakapanatiling tapat ang mga tao kahit sa harap ng matinding pagsubok 6 Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa;Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa Tinipon niyang muli ang labindalawang alagad at sinimulang sabihin sa kanila ang patungkol sa mga bagay na mangyayari na sa kaniya Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; Juan Nguni't ang mga ito ay nangasulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y patawarin; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu SantoSapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos.”Bakit hinayaan ng Diyos na magdusa at mamatay si Jesus Una, kailangang ibitin si Jesus sa tulos para mapalaya ang mga Judio sa isang sumpa.

Sinabi niya,“Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Dios, dahil makakasama sila sa kaharian ng DiosMapalad ang mga naghihinagpis, dahil aaliwin sila ng Dios Pumasok si Jesus sa Jerusalem na Gaya ng HariNang papalapit na sila sa Jerusalem, sa Betfage at Betania, patungong bundok ng Olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kaniyang mga 1 Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kaniyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kaniyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningasAt makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran, at ng lahat na hari ang inyong kaluwalhatian; at ikaw ay tatawagin sa bagong 1 Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya,at nagsimula siyang mangaral.

At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niyaTimoteo Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at3 thoughts on “Tatawagin kayo sa pangalan ni jesus”

  1. Nang maisip niya ito, siya ay tumangis. Si Jesus sa Harap ni PilatoKapagdaka, sa kinaumagahan, ang mga pinunong-saserdote ay bumuo ng sanggunian kasama ang mga matanda at mga guro ng kautusan at ang buong Sanhedrin. Kanilang tinalian si Jesus at ibinigay nila siya kay Pilato Naala-ala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kaniya: Bago tumilaok nang dalawang ulit ang tandang, ikakaila mo ako nang tatlong ulit.

  2. Ang alagad na kilala ng pinakapunong-saserdote ay lumabas Siya ay pumasok na kasama ni Jesus sa bulwagan ng pinakapunong-saserdoteSi Pedro ay nakatayo sa labas ng pintuan. Ipinagkaila ni Pedro si Jesus sa Unang PagkakataonSi Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Ang alagad na iyon ay kilala ng pinakapunong-saserdote.

  3. Itinuro ni Pangulong Nelson: “Inutusan tayo ni Jesucristo na tawagin ang Simbahan sa Kanyang pangalan dahil Kanya ang Simbahang ito, puspos ng Kanyang kapangyarihan.”Si Jesucristo ay namuhay nang walang kasalanan. Dinaig Niya ang lahat ng tukso, pasakit, hamon, at paghihirap ng mundo Madadala Natin ang Kapangyarihan ni Jesucristo sa Ating Buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.