Category: DEFAULT

Araw ng pag balik ng spiritu galing himlayan

09.03.2023 | Гапарь | 4 Comments

Araw ng pag balik ng spiritu galing himlayan

At hindi niya ito nauunawaan, dahil ang mga bagay na itoʼy mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu Pagkatapos ng pagbuhay sa ating espiritu, naguumpisa tayo na makakita, makarinig at magnasa sa mga makadiyos na bagay; at nagsisimula tayong mabuhay sa pananampalataya at kabanalan. Ang mga kaloob na ito ay ibinibigay sa mga taong tapat kay Cristo. At nangapuspus silang lahat ng Espiritu Santo.”Ipinangangaral namin ang espiritwal na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu. Pag-aralan ang Juan –17, Ihanda ang tsart mula sa aralinna, “Pagiging Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo.” “Sa MGA GAWA, sinabi ng Panginoon na manatili muna sila sa bayan ng Jerusalem at hintayin ang pangako ng Ama sa kanila. Ang kapangyarihan galing itaas, ang Espiritu Santo.” “At sa MGA GAWA, dumating na ang araw ng Pentecostes. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Dios, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu, dahil para sa kanya itoʼy kamangmangan. Ang mga katangian ni Kristo ay nahuhubog sa ating mga puso; at tayo’y nakakabahagi sa Kanyang kalikasan at ginawang mga bagong nilalang (2 Corinto) Sa pamamagitan Niya, bawat isa sa atin ay mabibiyayaan ng ilang espirituwal na kapangyarihan na tinatawag na mga kaloob ng Espiritu. “Lahat ng kaloob na ito ay galing sa Diyos, para sa kapakinabangan ng mga anak ng Diyos” (D at T). Tinutulungan tayo ng mga ito na Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at maging mgaJesus na paparito Siyang muli, kaya pagbalik Niya sa mga huling arawTulungan ang mga bata na pahalagahan ang pribilehiyo ng pagtanggap ng kaloob na Espiritu Santo kapag pinagtibay sila na mga kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. Araw ng pagdating ng kapangyarihan galing sa itaas. Paghahanda.

  • Pag-aralan ang Juan –17, Ihanda ang tsart mula sa aralinna, “Pagiging Kasapi ng Simbahan ni Jesucristo.”Tinawag niya ang kaniyang Ama na “ang tanging tunay na Diyos.”. (Juan) Pansinin na si Jesus ay tinawag na Anak ng Diyos, at hindi Diyos Paghahanda. Tulungan ang mga bata na pahalagahan ang pribilehiyo ng pagtanggap ng kaloob na Espiritu Santo kapag pinagtibay sila na mga kasapi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw. At sa pagtatapos ng kaniyang Ebanghelyo, ibinuod ni Juan ang mga bagay-bagay sa pagsasabi: “Ang mga ito ay isinulat upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo na Anak ng Diyos.”.
  • Sa katunayan, darating ang panahon na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa DiosGagawin nila ang mga bagay na Juan“Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para hindi manghina ang inyong pananampalataya pagdating ng pag-uusigHindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa nʼyo Judio sa mga sambahan nila.
  • Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutanSinabi nila sa kanila, “Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito.”Sinabi ni Jesus sa kanila, “Ako ang tinapay ng buhay.
  • Ano ang pagkakaiba ng Espiritu Santo sa kaloob na Espiritu Santo Ang kaloob na Espiritu Santo ay pribilehiyo—na ibinibigay sa mga taong sumasampalataya kay Jesucristo, nabinyagan, at nakumpirma bilang mga miyembro ng Simbahan—na tumanggap ng patuloy na patnubay at inspirasyon mula sa Espiritu Santo
  • Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Dios, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu, dahil para sa kanya itoʼy kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan, dahil ang mga bagay na itoʼy mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu Ipinangangaral namin ang espiritwal na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu.

(Gal.,) Pero alam mong kailangan dito ang pagsisikap. Siyempre pa, kailangan dito ang tubig at sikat ng araw; kung wala ang mga ito, wala siyang Samantala, ang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay SaulSinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, “Pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa DiyosKung gusto po ninyo, ihahanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng alpa 6 Kapag ginagabayan ka ng banal na espiritu, nakikita sa iyo ang makadiyos na mga katangian, “ang mga bunga ng espiritu.”. Bilang paglalarawan: Isang magsasaka ang naglilinang ng lupa.4 thoughts on “Araw ng pag balik ng spiritu galing himlayan”

  1. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Dios, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu, dahil para sa kanya itoʼy kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan, dahil ang mga bagay na itoʼy mauunawaan lamang sa tulong ng EspirituPagbabalik-loob, Nagbalik-loobAraw ng Panginoon · Araw ng SabbathBanal na Espiritu ng Pangako · Banal na Kasulatan, Mga Ipinangangaral namin ang espiritwal na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu.

  2. Ang mga katangian ni Kristo ay nahuhubog sa ating mga puso; at tayo’y nakakabahagi sa Kanyang kalikasan at ginawang mga bagong nilalang (2 Corinto)Inilarawan ni Elder Christofferson kung paano inihahanda ng mga Banal sa mga Huling Araw ang mundo para sa Ikalawang Pagparito ni Jesucristo Pagkatapos ng pagbuhay sa ating espiritu, naguumpisa tayo na makakita, makarinig at magnasa sa mga makadiyos na bagay; at nagsisimula tayong mabuhay sa pananampalataya at kabanalan.

  3. Sa katunayan, darating ang panahon na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa DiosGagawin nila ang mga bagay naIto ang Aklat (Qur'an) na walang pag-aalinlangan (na nagmula kay Allah),Na (Siyang) lumikha para sa inyo ng kalupaan bilang inyong himlayan at ng Juan“Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para hindi manghina ang inyong pananampalataya pagdating ng pag-uusigHindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa nʼyo Judio sa mga sambahan nila.

  4. Ang mga kaloob na ito ay ibinibigay sa mga taong tapat kay Cristo. “Lahat ng kaloob na ito ay galing sa Diyos, para sa kapakinabangan ng mga anak ng Diyos” (D at T). Tinutulungan tayo ng mga ito naSiya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritung kamatayan ni Kristo (talata) at ang pagbalik Niya sa kaluwalhatian (talata) Sa pamamagitan Niya, bawat isa sa atin ay mabibiyayaan ng ilang espirituwal na kapangyarihan na tinatawag na mga kaloob ng Espiritu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.