Category: DEFAULT

Paunan sulat tungkol sa efeso

09.03.2023 | Rasengan~ | 2 Comments

Paunan sulat tungkol sa efeso

Kabanataupang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di-masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang-loob sa atin sa pamamagitan ni Cristo JesusSapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos;hindi sa pamamagitan ng mga gawa3 Akong si Pablo ay nabilanggo dahil sa paglilingkod ko kay Cristo sa pamamagitan ng pagtuturo na kayong mga hindi Judio ay kasama rin sa mga pagpapala ng DiosSiguradong nabalitaan nʼyo na dahil sa biyaya ng Dios, ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapahayag ng biyaya niya para sa inyoGaya ng nabanggit ko sa sulat na ito,[ a] ang Dios Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ngTimoteo ay sa pagitan ng Layunin ng Sulat: Sinulatan ni Pablo si Timoteo upang palakasin ang kanyang loob sa pagganap ng kanyang responsibilidad sa pangangasiwa sa iglesya sa Efeso at maaaring sa iba pang mga iglesya sa probinsya ng Asia (1 Timoteo) Tinubos ni Kristo ang lahat ng bagayEfesoNagpapasalamat si Pablo at nanalangin para sa EfesoMga Taga EfesoAng pagtubos ay naganapEfesoPanalangin para sa lakas ng Efeso, papuri sa DiyosMga Taga EfesoMga tiyak na tagubilin para sa pamumuhay KristiyanoMga Taga Efeso

2 Siguradong nabalitaan nʼyo na dahil sa biyaya ng Dios, ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapahayag ng biyaya niya para sa inyoGaya ng nabanggit ko sa sulat na ito, Gayasulat na ito: o, Gaya ng nabanggit ko sa isa kong sulat. ang Dios mismo ang nagpahayag sa akin tungkol sa kanyang lihim na plano para sa inyo Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ngTimoteo ay sa pagitan ng Layunin ng Sulat: Sinulatan ni Pablo si Timoteo upang palakasin ang kanyang loob sa pagganap ng kanyang responsibilidad sa pangangasiwa sa iglesya sa Efeso at maaaring sa iba pang mga iglesya sa probinsya ng Asia (1 Timoteo). Tinalakay ng sulat na ito ni Pablo ang2 thoughts on “Paunan sulat tungkol sa efeso”

  1. Sulat sa mga taga-Efeso (Ephesians), mula sa Ang Dating Biblia () Sulat ni Pablo sa mga Taga-Efeso, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa Mga Taga-Efeso, Ang Salita ng Diyos (SND,), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational,

  2. Maaaring isinulat ang Mga Taga Efeso noong unang pagkabilanggo ni Pablo sa Roma, mga A.D–(tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Sulat ni Pablo, Mga,”) Sinabi ni Pablo na siya ay nakakulong nang gawin niya ang Sulat sa mga Taga Efeso (tingnan sa Mga Taga Efeso ; ;).

Leave a Reply

Your email address will not be published.