Category: DEFAULT

Bakit kailangan nating mahalin ang diyos

08.03.2023 | Zerro | 3 Comments

Bakit kailangan nating mahalin ang diyos

Ang mahalaga, ito ay dapat gawin nating nais na mahalin Siya sa pamamagitan ng pagiging isa sa Kanyang mga lingkod At kung naunawaan natin ang mga pangakong ginawa natin nang makipagtipan tayo noong binyagan tayo para mapatawad sa mga kasalanan, dapat pa rin nating mabatid ang katotohanan na iniuutos sa atin ng batas na iyon na hangarin muna ang kaharian ng Diyos, at gamitin ang ating panahon, talento at kakayahan para sa kapakanan nito [tingnan sa Mateo ;Nephi ]. Sa ibang salita, para mabuhay nang maayos at maligaya, kailangan natin ang DiyosKung ang Diyos ang pinaka-mapagmahal, at ang Kanyang pag-ibig ay mas malaki kaysa sa pinakadakilang makamundong pag-ibig na naranasan natin, dapat itong itanim sa atin ng mas malalim na pag-ibig sa Diyos. Kung hindi, paano natin aasahan sa hinaharap, kapag naging tahanan na ng Diyos at ng kanyang Anak ang daigdig na ito, na magmamana Kailangan nating unahin ang Diyos nang higit sa lahat sa ating buhay. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. (Isaias,) Kaya kung susundin natin ang patnubay ng Diyos, mapapabuti tayo. Nahihirapan ang ilang tao na mahalin ang DiyosNalulugod si Jehova sa lahat ng nanganganlong sa kaniya Kaya naman kahit nakilala na natin ang Diyos kailangan nating patuloy na makisama sa kongregasyon O kung magbibigay-pansin ka lamang sana sa aking mga utos! Kapag inuna natin ang Diyos, lahat ng iba pang bagay ay nalalagay sa tamang lugar o naglalaho sa ating buhay Ang iyong kapayapaan nga ay magiging gaya ng ilog, at ang iyong katuwiran ay magiging gaya ng mga alon sa dagat.”. Kailangang Siya ang una, tulad ng ipinahayag Niya sa una sa Kanyang Sampung Utos: “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko”. Paano mo maipahahayag ang iyong pagmamahal sa ibangBakit Dapat Mahalin ang Diyos bahagingPaglalarawan. Habang nag-aayuno at nagbabayad kayo ng mga ikapu at handog, ipinapakita ninyo sa Diyos na mas mahalaga sa inyo ang Kanyang gawain kaysa sa mga materyal na Kung nais ng mga tao na mahalin ang Diyos, dapat nilang matikman ang pagigingAng dahilan kung bakit nagagawang magbigay ng umaalingawngaw na patotoo sa Hilingin sa Diyos na baguhin Niya ang iyong puso at bigyan ka ng kakayahan na mahalin ang taong ito.

Respetuhin at patawarin natin sila, dahil ang mahalin, pangalagaan at tratuhin ng tama. Bakit ba natin kailangan bigyan ng halaga ito Bakit kailangan ng tiwala sa isang relasyon? at dapat din natin itong mahalin, bakit dapat alagaan at mahalin?Ang kalikasaan ay bigay ng diyos tayo ay pawang mga tao lamang at Ang kauna-unahang dahilan kung bakit tayo binigyan ng kalayaan na magpasya (free will) ay upang ang pag-ibig natin sa Diyos ay maging 4일 전Kaya dapat nating mahalin ang ating kapwa kagaya ng pagmahal at pag-alaga Niya sa ating lahat.Pinili tayo ni Hesus. (Mateo,) Pero hindi ang Diyos ang mamamahala sa gobyernong ito. Sa halip, pumili siya ng isang Tagapamahala na nabuhay bilang tao Kailangan nating magmahal dahil nagbubunga tayo nito saan man tayo magpunta at mangaral ng Diyos 's pag-ibigPinili Kami: Pinili ba natin si Hesus Hindi. Bakit tayo ang pinili niya Pinili niya tayo upang maitalaga para sa Diyos 's trabaho Bakit ba kailangan nating mahalin ang Diyos, paano ko malalaman kung mahal ko ba Siya talaga, at anoano ang mga hakbang na kailangan kong gawin para lumago ang pagibig ko saNagtatag ang Diyos ng isang Kaharian, o gobyerno, na papalit sa lahat ng gobyerno ng tao at “ito lang ang mananatili magpakailanman.” (Daniel) Ito ang Kaharian na ipinapanalangin ng milyon-milyong tao. Sapagka't ito ang pagibig ng Dios, na ating tinutupad ang kaniyang mga utos · Kailangan nating magmahal sapagkat ito ay Diyos 'utos s. Hindi pa kami. ·Mga dahilan Bakit Mahalaga ang Pagsunod sa Diyos Pinatutunayan ng Pagsunod sa Diyos ang Ating Pag-ibigJuanSa pamamagitan nito alam natin na mahal natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos.

Biyaya ng Diyos ang pagkalooban ang tao ng lipunang Utang natin sa ating bayang sinilangan ang kalayaan at pagkakataong hubugin ang ating pagkatao. Ang buhay natin ay dapat maging telescope para sa kaluwalhatian ng DiyosNilikha tayo ng Diyos para makilala siya at mahalin siya at Diyos na ihandog natin ito sa ating kapuwa o sa ibang buhay na______Bakit dapat mong pahalagahan ang mga likha ng Diyos tulad ng nasa larawan? Dahilan kung bakit mahalagang mahalin ng bawat Pilipino ang Utang natin sa ating bayang sinilangan ang kalayaan at pagkakataong hubugin ang ating pagkatao.b.Sinabi ng Diyos na ang mga mamumuhay sa Kanyang piling ay kailangang mahalin at paglingkuran ang Kanyang mga anak (tingnan sa Mateo –40) Kailangan tayong maglingkod sa iba upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaalaman na ang Diyos ay ating kanlungan ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya. Sapagkat walang anumang sitwasyon na maaari nating kaharapin ang hindi kontrolado Bakit natin kailangang basahin/pag-aralan ang Bibliya Sagot Dapat nating basahin ang Bibliya sapagkat ito ay ang Salita ng Diyos para sa atin. Sinasabi sa aklat ng Timoteo, na ang Bibliya ay hiningahan ng Diyos, ito ang Salita ng Diyos para sa atin Habang iniisip natin ang mga problema ng ibang tao, ang sarili nating mga problema ay parang gumagaan. At dahil diyan, hindi tayo dapat matakot sa anumang sitwasyon at sa mga taong nagbabanta sa atin, sa pisikal man o espirituwal na aspeto.

Siguro ito na ang At ang pangatlo at ang huling dahilan, KAILANGAN NATIN MAGPATAWAD DAHIL ITO ANG UTOS NG DIYOS. MAHALIN MO ANG IYONG KAAWAY.— Mateo Dahil sa pasasalamat, mas nagiging malapít sa isa’t isa ang nagpapasalamat at ang pinasasalamatan. Sagot. Ayon sa Lucas, “Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin: Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo.” Kapag sinabi nating ang Diyos ay makatarungan, ito ay nangangahulugang Siya ay ganap na matuwid sa kanyang pagtrato sa lahat ng nilikha. Gayundin, sinusundan ng taong mapagpasalamat ang yapak ni Jesu-Kristo na kailanma’y hindi nakalimot bigyang-pansin ang maiinam na gawa ng iba · Mahalaga ang kabutihan sa kapwa sapagkat unang-una, ang anumang ginagawa natin sa ating kapwa ay para na rin nating ginawa sa Diyos. Ang Diyos ay walang kinikilingan (Gawa). Iniuutos Niya na huwag apihin ang iba (Zacarias), at buong ganap niyang isinasagawa ang paghihiganti laban sa mapang-api (2Tesalonica ; Roma) Kung sa bagay, likas lamang na gustuhin nating tayo’y mahalin at pahalagahan.3 thoughts on “Bakit kailangan nating mahalin ang diyos”

  1. Ang dakilang teologo na si Al-Ghazali ay angkop na nagpaliwanag na kung mahal natin ang ating sarili ay dapat nating mahalin ang Diyos: "Samakatuwid, kung ang pag-ibig ng tao para sa kanyang sarili ay kinakailangan, kung gayon ang kanyang pag-ibig para sa Kanya sa pamamagitan ng, una ang kanyang pagdating, at pangalawa, ang kanyang pagpapatuloyAnswer: Dahil sya ang ating tagapagligtas, sya ang laging kasama natin at gumagabay saatin sya ang dahilan kung bakit masaya at nabubuhay pa

  2. “Lumapit kay Cristo,” ang tagubilin ni Moroni sa kanyang pangwakas na patotoo, “ at [ibigin] ang Diyos nang buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas” (Moroni)Tinatanung mo ba ito sayong sarili Bakit ba kailangang mahalin ang Diyos Ni hindi nga ako sure kung mahal Niya ako bakit ko naman Siya Ang pinakamalaking tungkulin sa buhay ay alamin ang kalooban ng Panginoon at sundin iyon pagkatapos. Ang una at dakilang utos sa buhay ay mahalin ang Panginoon.

  3. Alam kong mahirap makahanap ng katuturan sa gitna ng sakit kung ang ginawa mo lang ay pagmamahal at pagbigay ngunit kailangan nating maunawaan na ang Diyos ay hindi kailanman laban sa atinBagaman, dahil sa pagmamahal sa iba, maaari nating isakripisyo at hindi naisasama ang ating sarili, ang mga sakripisyo na ito ay palaging para sa isang mas Bakit Natin Kailangan ang Kaharian ng Diyos. At kailangang mahalin siya nang buong puso nang buong pag-iisip at nang buong lakas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.