Category: DEFAULT

Diyos ama diyos anak at diyos espiritu santo

09.03.2023 | [Haru] | 5 Comments

Diyos ama diyos anak at diyos espiritu santo

Ang Diyos ay iisa, ngunit umiiral Siya sa tatlong Persona; Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo (Mateo). Panalangin ng Fatima O Hesus ko Oh My Jesus O Hesus ko, patawarin Mo ang aming mga sala. Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Anti-CristoMga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, sa halip ay subukin ninyo ang mga espiritu, kung ang mga ito'y sa D Kapara nang sa unang-una, ngayon at magpakailan man, magpasawalang hanggan. Dasal ng Ating mga Kahilingan at Awit Para sa Tahimik na Panalangin​Sa Banal na Espiritu Diyos Ahnsahnghong. Ang Diyos ay walang hanggan (1 Timoteo), walang katulad (2 Samuel), at hindi nagbabago (Malakias) Lualhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Iligtas Mo kami sa apoy ng impiyerno. Siya nawa. (필)영광Tanggapin ang Espiritu Santo Diyos, Pagkakaisa ng · Ama at ang Kanyang Anak na Lalakena sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyoslangit: ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo; at ang tatlong ito'y iisaSa santatluhang Kristiyanismo, ang Diyos Ama ay kinikilala bilang unang persona ng Santatlo, kasunod ng Diyos Anak (si Hesukristo) na siyang ikalawang persona, at ng Diyos Espiritu Santo na ikatlong personaAng Diyos ay Espiritu, at ang Kanyang kalikasan ay hindi masusukat (Juan).

kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo magpasawalang hanggan Siya nawa from CBA at Divine Word College of ViganBagaman itinuturo ng Biblia ang tungkol sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, subalit hindi kailanman nito tinukoy na silang lahat ay mga diyos o kaya’y tatlong persona sa iisang Diyos; sa halip, itinuturo nito na ang Ama lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Binigyang diin mismo ng Anak na ang Ama ang iisang tunay na Diyos (Juan, 1) at 年1月17日] at Siya rin ay tunay na tao [Jn. ]. "Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya'y nagkatawang-tao· ***ANG DIYOS ESPIRITU SANTO “Sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o magpakailanman.”-MATEO BAWAL MAGSALITA NG MASAMA SA ESPIRITU SANTO DAHIL SIYA NGA AY BANAL O HOLY 🙂 ——————> SILANG TATLO AY PAG-IBIG
年4月19日INSPIRASYON SA BUHAY: “ bautismuhan ninyo sila sa Ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ” (si Jesus, ang Diyos at TagapagligtasIniligtas tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ginawa ng Anak at ang kaligtasang iyon ay inilapat sa atin ng Banal na Espiritu. Guro: (Juan ;Corinto) Ipinangako ni Hesus na ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa mga alagad ng “lahat ng mga bagay” at magpapaalala sa kanila ng lahat ng Kanyang sinabi habang kasama nila Siya 年6月11日SA liturhiya ng Simbahan, ipinagdiriwang ngayon ang Trinity Sunday – ang kapistahan ng tatlong Persona sa iisang Diyos Ang Ama, Anak atSa Ngalan ng Ama, ng Anak, at an Espiritu SantoAMEN. PAGSISISI. Panginoon kong Hesuskristo, Diyos na totoo at tao. naming totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisisihan. kong masakit na masakit sa tanang loob ko, ang dilang. pagkakasala ko sa Iyo, na Ikaw nga po ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig kong lalo sa lahat
Pari: Pagpalain nawa ang Diyos: Ama, Anak at Espiritu Santo. Bayan: At pagpalain ang Kanyang kaharian ngayon at kailanman. Amen 年6月16日ang ugnayan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu SantoIsinugo din ng Diyos ang Banal na Espiritu kay Jesus at sa Muling

L: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng Makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo Diyos ama, diyos ina. God the father, god the mother.5 thoughts on “Diyos ama diyos anak at diyos espiritu santo”

  1. Ang Diyos ay iisa, ngunit umiiral Siya sa tatlong Persona; Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo (Mateo). Ang Diyos ay walang hanggan (1 Timoteo), walang katulad (2 Samuel), at hindi nagbabago (Malakias)年5月30日Papuri sa DIYOS AMA, sa DIYOS ANAK at sa DIYOS ESPIRITU SANTO. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.holytrinity Ang Diyos ay Espiritu, at ang Kanyang kalikasan ay hindi masusukat (Juan).

  2. Nawa'y Patuloy po tayong bigyan ng buhay at kalakasan Kapag pinaguusapan natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo bilang "persona," ito'y hindi nangangahulugang sila ay mga tao o katulad ng tao. Subalit, sa ating paggamit na salita ay ganun talaga ang pagkaunawa sa salitang "persona," kaya't nagdudulot ng kalituhan sa atin tuwing ang salitang ito ay iniuugnay sa TrinidadMaligayng Kapistahan po sa Santisima Trinidad ang mahiwagang misteryo ng tatlong Persona sa iisang Diyos.

  3. Totoo ba ito Sinasabi ba ng Juan na Diyos ang Salita? Sa Ngalan ng Ama, ng Anak, at an Espiritu SantoAMEN. kong masakit na masakit sa tanang loob ko, ang dilang. Panginoon kong Hesuskristo, Diyos na totoo at tao. pagkakasala ko sa Iyo, na Ikaw nga po ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig kong lalo sa lahatItinuturo ng doktrina ng Trinidad na ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay iisang Diyos. PAGSISISI. naming totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisisihan.

  4. At sa pagtatapos ng kaniyang Ebanghelyo, ibinuod ni Juan ang mga bagay-bagay sa pagsasabi: “Ang mga ito ay isinulat upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo na Anak ng Diyos.”. (Juan) Pansinin na si Jesus ay tinawag na Anak ng Diyos, at hindi Diyos年3月14日At ang huli ang Ikatlong Persona, ang Diyos Espiritu Santo, pagkatapos mabuhay muli at bago umakyat sa langit si Jesus, ipinangako niya sa Tinawag niya ang kaniyang Ama na “ang tanging tunay na Diyos.”.

  5. Sa pananampalatayang Kristiyano, angAng Diyos ay hindi Trinidad—walang tatlong persona. Bagaman itinuturo ng Biblia ang tungkol sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, subalit hindi kailanman SA liturhiya ng Simbahan, ipinagdiriwang ngayon ang Trinity Sunday &#; ang kapistahan ng tatlong Persona sa iisang Diyos Ang Ama, Anak at Espiritu Santo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.