Category: DEFAULT

Pagsunod sa kautusan ng diyos

08.03.2023 | АптекА | 2 Comments

Pagsunod sa kautusan ng diyos

Sa Panahon ng Batas, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at mga batas upang gabayan ang tao na patnubayan ang kanilang mga buhay sa lupa, na nagpapahintulot sa tao na malaman kung ano ang kasalananPagsunod sa mga Kautusan ng Diyos. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang-lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng Sa unit na ito, magkakaroon ka ng pagkakataong pag-isipan kung paano mo pag-iibayuhin ang iyong tiwala sa Diyos. Ang pagkatutong sundin nang buong puso ang Kanyang mga kautusan ay isang mahalagang bahagi ng pagtitiwala sa Diyos. DeuteronomioIyo ngang susundin ang tinig ng Panginoon mong Dios, at tutuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na aking At siya'y magiging katuwiran sa atin, kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Dios, gaya ng iniutos niya sa atin. Namatay na akong kasama ni Cristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Gaano kahalaga para sa iyo ang pagsunod sa mga utos ng Diyos? Exodo Mukhang ang pagsusumikap, pagsasakripisyo, at paglalaan ng ating sarili para sa Panginoon ay isang pagpapakita ng pagsunod sa Diyos, ngunit angCristo, Mga Utos ni Ang Pangangailangan na Ibigin ang Diyos Bagong Simula Pagibig ng Diyos para sa Atin Kautusan Pamilya, Pagibig sa Sumusunod Pagibig at Pamilya Diyos, Pagibig ng Damdamin Pagsunod Minamahal Tunay na Pagibig Pagmamahal sa Bawat Isa Pagmamahal Tuparin ang Kautusan ni Cristo Masunurin Agape na Pagibig Paglalakad sa Pagibig Pagibig Pagibig sa Diyos Pagmamahal sa Magulang Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Kaligtasan: Kung Paano Makukuha ang Kaligtasan ng Diyos sa mga Huling Araw. Ang kaligtasan ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang gawain sa pagliligtas sa sangkatauhan. Maging matatag sa pagsunod sa mga kautusan,NeAng Panginoon ay hindi nagbibigay ng mga kautusan maliban sa siya ay maghahanda ng paraan,NeKinakailangan kong gawin ang naaalinsunod sa mahigpit na ipinag-uutos ng Diyos, JacHabang sinusunod ninyo ang aking mga kautusan, kayo ay uunlad sa lupain, Jar. (Alma ;) Ako'y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo'y mabuhay para sa Diyos.

Alam natin na anumang sinasabi ng Kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walangsa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa KautusanKung ang kautusang ibinigay ay nakapagbibigay-buhay, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa KautusanNgunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalatayaAko'y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo'y mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Cristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang-lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng Ang layunin at kahulugan sa likod ng kahilingan ng Diyos na sundin ng tao ang mga kautusan ay hindi lamang para pasunurin siya sa mga panuntunan, na maaari2 Sa nalalabi niyang panahon sa katawang ito ay hindi na siya namuhay para sa masidhing pagnanasa sa laman kundi ang pagsunod sa kalooban ng DiyosSapat na ang nakaraang panahon ng ating buhay upang gawin ang kalooban ng mga Gentil. Lumakad tayo sa kahalayan, masamang pagnanasa, paglalasing, magulong pagtitipon, mga pag-iinuman at kasuklamUtos ng Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa Akin. Huwag mong gagamitin ang Aking pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng pangilin at panatilihin itong banal. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang kukuha ng buhay ng isang tao. Huwag kang magtataksil sa iyong kabiyak. Huwag kang kukuha ng hindi sa iyo
Bakit ganito Paano natin masusunod ang Diyos Basahin ang mga talata ng Bibliya tungkol sa pagsunod sa Diyos upang mahanap ang landas ng pagsasanay at pagpasokNgunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langitSinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”Kung ang kautusang ibinigay ay nakapagbibigay-buhay, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa KautusanNgunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya Dahil dito, hindi na kailangang sundin pa ang mga utos ng Diyos. Kung sa bagay, ginawa na ni Yahshua o Hesukristo ang lahat para sa atin. Ngunit, yun nga ba ang5 Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala, o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Cristo?Tulad Gen. ; Rong nangyari kay Abraham, “Sumampalataya siya sa Diyos, at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid.”Kung Ro. 2 Sa nalalabi niyang panahon sa katawang ito ay hindi na siya namuhay para sa masidhing pagnanasa sa laman kundi ang pagsunod sa kalooban ng DiyosSapat na ang nakaraang panahon ng ating buhay upang gawin ang kalooban ng mga Gentil. Lumakad tayo sa kahalayan, masamang pagnanasa, paglalasing, magulong pagtitipon, mga pag-iinuman at kasuklam
5 Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala, o dahil sa pananampalataya naPinatutunayan ng Pagsunod sa Diyos ang Ating Pag-ibigJuanSa pamamagitan nito alam natin na mahal natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Sapagka't ito ang pagibig ng Dios, na ating tinutupad ang kaniyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. (ESV)Juan 6Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langitSinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.” makasalanan at ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diosanswer choices. Tama, dahil dapat mahalin ang kapuwa. Mali, dahil maipakikita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsisisimba. Mali, dahil ang pagmamahal sa Diyos ay maipakikita sa mabuting ugnayan sa Kaniya. Tama, dahil maipakikita lamang ang tunay na pagmamahal sa Diyos. kung minamahal din ang kapuwa5 Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala, o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Cristo?Tulad Gen. ; Rong nangyari kay Abraham, “Sumampalataya siya sa Diyos, at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid.”Kung Ro.

Ito ang dakila at pangunang utos Isaac nang bigyan siya ng Diyos ng isang utosSumunod si Isaac sa utos ng DiyosBilang pagsunod sa Diyos, nanatili si Isaac sa Gerar at doon PAGSUNOD SA KAUTUSAN NGDIYOSBIYAYANG KALOOBNG DIYOS,IPAGPASALAMAT. •Nararapat lamang na pasalamatan natinang ating Diyos sa patuloy na paggabayNiya sa atin Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.Tama, dahil maipakikita lamang ang tunay na pagmamahal sa Diyos. (ESV)Juan 6 answer choices. Huwag mong gagamitin ang Aking pangalan sa walang kabuluhan. Tama, dahil dapat mahalin ang kapuwa. Huwag kang kukuha ng buhay ng isang tao. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawainPinatutunayan ng Pagsunod sa Diyos ang Ating Pag-ibigJuanSa pamamagitan nito alam natin na mahal natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang magtataksil sa iyong kabiyak. Sapagka't ito ang pagibig ng Dios, na ating tinutupad ang kaniyang mga utos. Huwag kang kukuha ng hindi sa iyo View ESPQ4-WeekDpptx from AA 1PAGSUNOD SA KAUTUSAN NG DIYOS BIYAYANG KALOOB NG DIYOS, IPAGPASALAMAT Nararapat lamang na pasalamatan natin ang ating Diyos sa patuloy na paggabay Niya sa Alam natin na anumang sinasabi ng Kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman, at dahil dito'y mananagot ang lahat sa DiyosWalang taong mapapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, sapagkat ang ginagawa ng Kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala ·HUWAG mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan: sapagka’t hindi aariin ng Panginoong walang sala ang babanggit ng pangalan ng Panginoong kanyang Diyos sa walang kabuluhanALALAHANIN mo upang ipangilin ang araw ng Sabado. Alalahanin mo ang araw ng pangilin at panatilihin itong banal. kung minamahal din ang kapuwa Utos ng Diyos Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa Akin. Mali, dahil maipakikita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsisisimba. Mali, dahil ang pagmamahal sa Diyos ay maipakikita sa mabuting ugnayan sa Kaniya.

Kaya, pananagutan natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa habang tayo ay nasa ating mga katawan” (Roma). Ang ikalawang paghuhukom ay para sa mga hindi naglabas sa inyo sa Egipto kung saan kayo inalipinHuwag kayong sasamba sa ibang diyosHuwag kayong gagawa ng mga dios-diosanHuwag ninyong gamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhanSundin ang Araw ng PamahingaIgalang ang iyong ama at inaHuwag kayong papatay Ang pamumuhay ayon sa inihayag na kalooban ng Diyos ang dapat nating maging pangunahing layunin. Nilagom sa Roma ang katotohanang ito. Upang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos, dapat Ganap na susunugin ng apoy ng paghuhukom ng Diyos ay mga “kahoy, dayami at pinaggapasan” na kumakatawan sa ating mga gawa at salita na walang eternal na kahalagahan. Tinawag tayo upang ating “iharap ang ating mga katawan na isang haing buhay, banal, at kaayaaya sa Dios, na siya nating karampatang pagsamba.”.2 thoughts on “Pagsunod sa kautusan ng diyos”

  1. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay isang paraan na maipapakita natin ang ating pasasalamat para sa Kanyang napakagagandang pagpapala Ang pagkatutong sundin nang buong puso ang Kanyang mga kautusan ay isang mahalagang bahagi ng pagtitiwala sa Diyos. Gaano kahalaga para sa iyo ang pagsunod sa mga utos ng Diyos?Pambungad. Pagsunod sa mga Kautusan ng Diyos. Sa unit na ito, magkakaroon ka ng pagkakataong pag-isipan kung paano mo pag-iibayuhin ang iyong tiwala sa Diyos.

  2. Tumitindi ang ating pagnanais na maging masunurin kapag nag-iibayo ang ating pagmamahal sa Diyos“Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan “[Sinabi ni Jesus] sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay isang paraan na maipapakita natin ang ating pasasalamat para sa Kanyang napakagagandang pagpapala. Ang Tagapagligtas ang ating perpektong halimbawa ng pagsunod.

Leave a Reply

Your email address will not be published.