Category: DEFAULT

1 corinthians 10 23 magandang balita biblia

09.03.2023 | wolfHELL | 1 Comments

1 corinthians 10 23 magandang balita biblia

Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na PulaSa gayon, nabautismuhan silang lahat[ a] sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni MoisesKumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal,at uminom din ng iisang inuming espirituwal, sapagkat uminom sila sa batong espirituwal na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si CristoGayunman Magandang Balita Biblia () This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Magandang Balita Biblia () This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibayHuwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwaLahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi;Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng nariritoKung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibayHuwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwaLahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi;Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng nariritoKung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, atMga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises.

Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon Pinapakita kasi ng Magandang Balita kung paano tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa faith nila, at wala nang ibang paraan pa. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Gaya ng sinasabi sa scripture, “Ang tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa faith ay mabubuhay.” (footnote: o Ang tinuring ng Diyos na matuwid ay mabubuhay dahil sa faith nya.) Romans, Pinoy Version 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu;At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalatayaNaligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu;At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalatayaNaligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya1 Mga Taga-Corinto Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Mga Taga-Corinto Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao.

Have the Holy Bible at your fingertips anytime and anywhere you go. Magandang Balita Biblia App contains the Old Testament and New Testament, providing an easier way to feel God’s word in your heart and to feel heaven closer to you and your loved onesTagalog: Ang Dating BibliaSa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating PanginoonSumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay CristoGatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya,sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman Download Now! Magandang Balita Biblia is the best Application to carry God’s Word. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya,sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman Download Now! Magandang Balita Biblia is the best Application to carry God’s Word. Verse 6, “Ang Magandang Balitang ito’y lumalaganap (increasing) at lumalago (bearing fruit) sa buong mundo.” Kumakalat ito sa buong Roman empire – ang “buong mundo” sa panahon nila Pablo. Nakikita ng mga tao ang epekto nito Have the Holy Bible at your fingertips anytime and anywhere you go. Tagalog: Ang Dating BibliaSa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating PanginoonSumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay CristoGatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Magandang Balita Biblia App contains the Old Testament and New Testament, providing an easier way to feel God’s word in your heart and to feel heaven closer to you and your loved ones Ano ang sakop ng magandang bungang ito ng Magandang BalitaMundo.

Tagalog: Ang Dating BibliaMaging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay CristoKayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyoDatapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo Tagalog: Ang Dating BibliaKung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngawAt kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong The Way of LoveKung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngawAt kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, naUnang Liham sa mga Taga-CorintoNgayon ay ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na inihayag ko sa inyo; + tinanggap ninyo ito at nanindigan kayo para ditoKung nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mabuting balita na inihayag ko sa inyo, naililigtas kayo The Greatest GiftThough I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbalAnd though I have the gift ofprophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothingAnd though I

Unang Liham sa mga Taga-CorintoNgayon ay ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na inihayag ko sa inyo; + tinanggap ninyo ito at nanindigan kayo para ditoKung nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mabuting balita na inihayag ko sa inyo, naililigtas kayo1 thoughts on “1 corinthians 10 23 magandang balita biblia”

  1. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na PulaSa gayon, nabautismuhan silang lahat[ a] sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni MoisesKumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal,at uminom din ng iisang inuming espirituwal, sapagkat uminom sila sa batong espirituwal na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si CristoGayunman Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises.

Leave a Reply

Your email address will not be published.