Category: DEFAULT

Bible verse niwawalang karangalan sa pagtatakip ng ulo

17.02.2023 | Swiet | 4 Comments

Bible verse niwawalang karangalan sa pagtatakip ng ulo

Pangangalunya, Espirituwal naJuan Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan Kaya nga, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo. Itinala sa Bibliya ang mga pangyayari kung kailan naging matigas ang ulo ng tao. Sa Lumang Tipan, kilala ang katigasan ng ulo ng Faraon (Exodo –14), ngunit hindi iyon nakabuti sa kanyang sarili at sa kanyang bansa. Ang Pagtatakip sa Ulo Kapag SumasambaPinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong inaalala, at sinusunod ninyo ang m Nakita rin ang katigasan ng ulo sa bansang Israel, ang lahing hinirang ng Diyos na paulit-ulit na nagrebelde sa Diyos at tumalikod sa Kanyang pag-ibig at proteksyon Pangangalunya, Dulot ng Kawikaan Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang sariling kaluluwa. Nakita rin ang katigasan ng ulo sa bansang Israel, ang lahing hinirang ng Diyos na paulit-ulit na nagrebelde sa Diyos atSa Lumang Tipan, kilala ang katigasan ng ulo ng Faraon (Exodo –14), ngunit hindi iyon nakabuti sa kanyang sarili at sa kanyang bansa.

Ang Pagtatakip sa Ulo Kapag SumasambaPinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong inaalala, at sinusunod ninyo ang m Tagalog: Ang Dating BibliaMaging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay CristoKayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyoDatapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan?Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang poot at makatuwirang paghatol ng DiyosSapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang na Kaya nga, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo.

Nakita rin ang katigasan ng ulo sa bansang Israel, ang lahing hinirang ng Diyos na paulit-ulit na nagrebelde sa Diyos at tumalikod sa Kanyang pag-ibig at proteksyon Kabanata Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay CristoKayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyoDatapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang Sa Lumang Tipan, kilala ang katigasan ng ulo ng Faraon (Exodo –14), ngunit hindi iyon nakabuti sa kanyang sarili at sa kanyang bansa.4 thoughts on “Bible verse niwawalang karangalan sa pagtatakip ng ulo”

  1. Pagtatakip sa Ulo Kung SumasambaPinupuri ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyoNgunit nais kong maunawaan ninyo na si Cristo ang ulo ng bawat lalaki, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, [] at ang Diyos naman ang ulo ni CristoAng lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo.

  2. Ang Pagtatakip sa Ulo Kapag SumasambaPinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong inaalala, at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyoNgayon, gusto kong malaman ninyo na si Cristo ang ulo ng bawat lalaki, at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae, at ang Dios naman ang ulo ni CristoKung ang isang lalaki ay nananalangin o nagpapahayag

  3. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki,sapagkat Genhindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ay nagmula sa lalaki Yamang kahiya-hiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magbeloHindi Gendapat magbelo ang lalaki dahil siya'y larawan at karangalan ng Diyos.

  4. At ang Panginoon, ang Dios ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kaniyang mga sugo, na bumangong maaga at nagsugo, sapagka't siya'y nagdalang habag sa kaniyang bayan, at sa kaniyang tahanang dako: Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay

Leave a Reply

Your email address will not be published.